PSYKOTERAPI OCH SAMTAL OM PSYKOLOGISKA OCH EXISTENTIELLA FRÅGOR

Psykodynamisk relationell psykoterapi

I mitt arbete utgår jag ifrån psykodynamisk relationell psykoterapi. Människan lever hela sitt liv i ett nära samspel med andra. Det är i kontakten med andra som vi utvecklas och mognar som människor. Vi relaterar inte bara till andra människor utan också till företeelser och till oss själva. Kontakten mellan terapeuten och den som söker hjälp skapar en möjlighet till förändring och utveckling. Det kan bli ett möte där klienten får tag i sina egna resurser och kan övervinna det som är svårt, både i det yttre och det inre. I samtalet finns också möjlighet att få närma sig känslor som varit undantryckta. När vi tillsammans söker förståelse för inre konflikter och det sociala sammanhanget, kan det leda till att symtom och problem kan lösas.

Ofta har den som söker psykologkontakt haft en längre tid av obehag och bekymmer. Det kan ha påverkat livskvalitén och försämrat relationer och den psykiska hälsan. Det kan vara ångest, nedstämdhet eller sömnproblem. Det kan också vara en dålig självkänsla och svårigheter i kontakten med andra, fobier, skuldkänslor och annat som hindrar och begränsar livssituationen. Existentiella frågor kan vara en del av problematiken samt behov av sorgbearbetning.

Traumabearbetning

I mitt arbete har jag mött människor med svåra upplevelser som lämnat spår i form av psykiska trauman. Här behövs ibland en djupare bearbetning för att dessa störande minnen ska laddas ur och anpassas till ny information. EMDR är en förkortning av Eye Movement Desentitisation and Reprocessing och är en psykoterapi baserad på ögonrörelser som kan hjälpa dig att minska besvär och störande minnen och känslor efter svåra händelser. Vanligtvis handlar dessa upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR används också för att hjälpa människor att hantera ångest, panikkänslor och andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelsen.

Första samtalet är ett introduktionssamtal där vi båda behöver mötas för att pröva hur samarbetet känns. Det är ett bedömningssamtal där dina problem presenteras för mig och där du får möta mig. Därefter kommer vi överens om en fortsättning och en gemensam målsättning för terapin.

Kontakta mig

Medlem av Svenska psykologförbundet, SFRP – Svenska föreningen för relationell psykoterapi, EMDR-föreningen, RPC – Riksföreningen Psykoterapicentrum